Jak napsat žádost o povolení kácení dřevin?

Napsal | 21.1.2024

Bohužel, i když je daná dřevina na Vašem vlastním pozemku ani tak se nemůžete jednoduše pustit do kácení. Záleží totiž na její velikosti. Pokud má Váš strom ve výšce 130 centimetrů nad zemí obvod přesahující 80 centimetrů nebo keřový porost, jehož se chcete zbavit, přesahuje celkovou plochu 40 metrů čtverečných, musíte zažádat o povolení na kácení. Kácení stromů může být v mnoha případech nutné, ale než začnete s tímto procesem, je důležité mít povolení od místních úřadů. V tomto článku se podíváme na to, jak správně napsat žádost o povolení kácení dřevin, co by měla obsahovat a jak ji efektivně podat. Nezapomeňte, že nerespektování předpisů ohledně kácení stromů může vést k právním problémům, a proto je tato procedura velmi důležitá.

Zjištění místních pravidel a nařízení

Samotný proces napsání žádosti o povolení kácení dřevin začíná důkladným průzkumem místních pravidel a nařízení. První fáze je kritickým krokem, který vás ujistí, že jste na správné cestě a dodržujete všechny potřebné právní požadavky.

Zjištění místních pravidel a nařízení

Prvním krokem je zjistit, co konkrétně místní úřady požadují od žadatelů o povolení kácení dřevin. To může zahrnovat:

 • Konzultace s obcí nebo městem: Kontaktujte místní samosprávu nebo úřady, které mají pravomoc v oblasti, kde chcete provést kácení. Informujte se, zda existují zvláštní nařízení týkající se kácení stromů a jaký proces povolení vyžaduje.
 • Prostudování místních stavebních a ekologických předpisů: Některá města a obce mají své vlastní stavební a ekologické předpisy, které mohou ovlivnit kácení stromů. Důkladně si přečtěte tyto předpisy a zjistěte, jaký vliv mají na váš záměr kácení.
 • Právní požadavky na kácení stromů: Ve většině případů budete potřebovat právní povolení k provádění kácení. Prostudujte tyto požadavky a zjistěte, co je nutné splnit.
 • Omezení podle ročního období: Místní pravidla mohou omezovat kácení stromů v určitých obdobích, například během hnízdícího období ptáků. Mějte na paměti tato omezení při plánování kácení.
 • Potřebná dokumentace: Zjistěte, jaké dokumenty a informace budete muset poskytnout v rámci žádosti. To může zahrnovat plány pozemku, fotografie stromů a další relevantní materiály.
 • Sankce za nedodržení pravidel: Seznamte se s tím, co by mohly být sankce za provádění kácení bez povolení. Nerespektování místních pravidel může mít vážné právní a finanční důsledky.
 • Možnost konzultace s odborníky: Mnohdy může být užitečné konzultovat s odborníky na ochranu přírody nebo dřevorubci, kteří vám mohou poskytnout cenné rady ohledně kácení stromů a zachování ekosystému.

Zjištění místních pravidel a nařízení je klíčové, protože vám umožní postupovat v souladu s právem a minimalizovat riziko právních problémů. Místní úřady mají povinnost chránit životní prostředí a zajistit, že kácení stromů probíhá zodpovědným způsobem. Z tohoto důvodu je důležité být plně informován o všech povinnostech a postupech, které je třeba dodržet při napsání žádosti o povolení kácení dřevin.

Jaké informace budete potřebovat?

Když jste úspěšně zjistili místní pravidla a nařízení týkající se kácení stromů, je čas zaměřit se na shromáždění všech potřebných informací, které budete muset zahrnout do vaší žádosti o povolení. Tato fáze je klíčová, protože místní úřady budou potřebovat detailní a přesné údaje, abyste mohli získat povolení kácení dřevin.

Název a kontaktní údaje

První sekce žádosti by měla obsahovat vaše osobní informace. Zahrnujte vaše jméno, kontaktní adresu, telefonní číslo a e-mail. Tímto způsobem místní úřady budou vědět, kdo je žadatel a jak s vámi mohou komunikovat ohledně žádosti.

Popis pozemku

Dále bude zapotřebí podrobný popis pozemku, na kterém plánujete kácení stromů. Toto zahrnuje:

 • Poloha pozemku: Uveďte přesnou polohu pozemku včetně adresy, popisu a souřadnic.
 • Rozloha pozemku: Informace o rozloze pozemku v metrech čtverečních.
 • Terén pozemku: Popište terénní podmínky, jako je sklon terénu, půda a další relevantní faktory.

Podrobný popis stromů

Tato část žádosti by měla obsahovat co nejvíce informací o stromech, které plánujete kácet. Zahrňte následující:

 • Druhy stromů: Uveďte druhy stromů a pokuste se co nejpřesněji identifikovat každý strom.
 • Stáří stromů: Odhadněte stáří stromů, pokud je to možné.
 • Zdravotní stav: Popište zdravotní stav stromů, zda jsou nemocné, poškozené nebo zdravé.
 • Výška stromů: Udělejte odhady výšky stromů.

Důvod kácení

Dalším důležitým aspektem je jasný popis důvodu, proč plánujete kácení. Zde může jít o několik možných důvodů, jako jsou:

 • Nebezpečí padajících stromů: Pokud stromy představují nebezpečí pro lidi nebo majetek, uveďte to.
 • Plánovaná výstavba: Pokud plánujete výstavbu na pozemku, vysvětlete tento důvod.
 • Jiné legitimní důvody: Můžete zahrnout jiné důvody, jako jsou potřeba pro zachování přírodního prostředí nebo zemědělské účely.

Tato informace pomůže místním úřadům lépe porozumět vašemu záměru a posoudit, zda je kácení oprávněné.

Tímto způsobem budete mít na začátku veškeré potřebné informace a data připraveny pro napsání strukturované a detailní žádosti o povolení kácení dřevin, což vám usnadní průběh celého procesu.

Plánovaný termín kácení

Po shromáždění základních informací o pozemku, stromech a důvodu kácení je důležité jasně stanovit plánovaný termín, kdy má být kácení provedeno. Plánovaný termín je klíčovým prvkem vaší žádosti o povolení kácení dřevin, neboť může záviset na mnoha faktorech, včetně ochrany přírody a zájmů místní komunity.

Uveďte datum nebo období

Přesné určení termínu kácení je zásadní, protože místní pravidla mohou omezovat, kdy je možné kácení provádět. Mějte na paměti následující:

 • Rozhodněte se o konkrétním datu: Pokud máte přesný termín, na který plánujete kácení, uveďte ho v žádosti. To umožní místním úřadům pečlivě plánovat dohled a kontrolu.
 • Zvažte období kácení: Pokud nemáte pevně stanovené datum, ale víte, že kácení bude probíhat v určitém období, uveďte toto období. Například můžete uvést, že kácení proběhne během jara nebo podzimu.

Musíte brát ohledy na následující věci

Při plánování termínu kácení je třeba brát ohled na několik faktorů:

 • Hnízdící období ptáků: Místní předpisy často chrání hnízda ptáků a jejich mláďata. Ujistěte se, že váš plán nezasahuje do tohoto období.
 • Další ekologické ohledy: Zvažte, zda není v období kácení větší ekologický vliv na okolí. Může se jednat o migraci zvířat nebo rozmnožování rostlin.
 • Předpověď počasí: Plánování kácení by mělo brát v úvahu počasí. Deštivé nebo větrné období může ovlivnit bezpečnost kácení.
 • Dostupnost pracovních sil: Ujistěte se, že budete mít k dispozici potřebné pracovní síly, a že termín je pro ně reálný.

Plánovaný termín kácení by měl být vybrán s ohledem na tyto faktory a měl by být co nejpřesněji uveden v žádosti. Tímto způsobem prokážete, že jste zodpovědný žadatel, který bere v úvahu potřeby ochrany přírody a respektuje místní pravidla.

Plán postupu

Plán postupu je klíčovou částí vaší žádosti o povolení kácení dřevin. Tato část žádosti by měla obsahovat podrobný popis toho, jak hodláte provést kácení stromů, jak zajišťujete bezpečnost a jak minimalizujete dopad na okolní prostředí.

Konkrétní kroky

V plánu postupu uveďte všechny kroky, které plánujete provést od počátku konce kácení. Měli byste zahrnout následující informace:

 • Příprava pozemku: Popište, jakým způsobem připravíte pracovní prostor, včetně odstranění překážek a zajištění přístupu pro pracovníky a vybavení.
 • Způsob kácení: Specifikujte způsob, jakým budou stromy káceny. Uveďte, zda budou káceny ručně, nebo zda budou použity stroje.
 • Bezpečnostní opatření: Detailně popište veškerá opatření na ochranu pracovníků, sousedů a veřejnosti. Zahrňte informace o ochraně proti pádu stromů, bezpečném odstraňování odřezků a zabezpečení pracovního prostoru.
 • Manipulace se dřevem: Vysvětlete, jak budete manipulovat s kácenými stromy a dřevem. Uveďte, jaké kroky podniknete pro zpracování dřeva.
 • Likvidace odpadu: Informujte o tom, jak budete odstraňovat odpad po kácení. Zda budete provádět recyklaci dřeva, jeho likvidaci nebo jiné metody zpracování.
 • Obnovení prostoru: Popište, jak plánujete obnovit pozemek po kácení stromů. To může zahrnovat zalesňování, výsadbu nových stromů nebo jiná opatření na obnovu přírodního prostředí.

Ochrana přírody

Je důležité zdůraznit, že plán postupu by měl také obsahovat opatření na ochranu přírody. Ujistěte se, že:

 • Respektujete zákony a předpisy týkající se ochrany přírody: Uveďte, že budete dodržovat všechny zákony a předpisy týkající se ochrany přírody, jako jsou ochrana hnízdících ptáků nebo jiná zvláštní ustanovení.
 • Minimalizujete dopad na ekosystém: Zmiňte opatření, která přijmete, aby minimalizovali dopad na okolní ekosystém, včetně ochrany zvířat, rostlin a vodních toků.

Plán postupu by měl být psán co nejdetailněji a transparentně, aby místní úřady mohly provést účinné zhodnocení vašeho záměru kácení. Zajištění bezpečnosti a ochrana přírody by měly být vaší prioritou a měly by být jasně zaznamenány v žádosti.

Krásně vzrostlý strom na zahradě, na který byste povolení na pokácení v každém případě potřebovali

Sbírka potřebných dokladů

Sbírka potřebných dokladů je klíčovou částí procesu přípravy žádosti o povolení kácení dřevin. Místní úřady vyžadují určitou dokumentaci, která podporuje vaši žádost a pomáhá jim lépe pochopit vaše záměry a plánovaný postup kácení.

Doklady týkající se vlastnictví pozemku

Prvním krokem při sbírání dokumentace je zajištění veškerých potřebných dokladů týkajících se vlastnictví pozemku, na němž plánujete provádět kácení. To obvykle zahrnuje:

 • Kopie vlastnických listů: Získání aktuální kopie vlastnických listů nebo dokladů, které prokazují vaše vlastnictví pozemku.
 • Pozemkový výpis: Získání pozemkového výpisu, který obsahuje údaje o parcelním čísle, rozloze pozemku a jeho vlastnictví.

Plány pozemku

Pro lepší orientaci místních úřadů na pozemku, na němž plánujete provádět kácení, měli byste připravit:

 • Kopie plánů pozemku: Plány pozemku, které zobrazují umístění stromů, cest a dalších relevantních objektů.
 • Fotografie stromů: Aktuální fotografie stromů, které budou káceny, aby místní úřady mohly posoudit jejich stáří, zdravotní stav a umístění.

Plán postupu kácení

K plánu postupu, který jste již vytvořili, byste měli přiložit:

 • Popis plánu postupu: Detailní popis kroků, jakými budete provádět kácení stromů a jak zajišťujete bezpečnost a ochranu přírody.
 • Plány bezpečnosti: Jakékoli dokumenty týkající se bezpečnosti během kácení, jako jsou plány na ochranu před pádem stromů nebo na ochranu pracovníků.

Další požadované doklady

Místní úřady mohou vyžadovat další dokumenty, které jsou specifické pro danou oblast nebo povolení. Toto může zahrnovat:

 • Důkaz o konzultacích s odborníky: Pokud jste konzultovali s odborníky na ochranu přírody, uveďte záznamy těchto konzultací.
 • Důkaz o platbě poplatků: Pokud jsou spojeny s žádostí o povolení kácení poplatky, uveďte důkazy o jejich uhrazení.

Sbírka všech těchto dokladů je důležitým krokem při přípravě žádosti o povolení kácení dřevin. Správná dokumentace umožňuje místním úřadům provést účinné zhodnocení vašeho záměru a snižuje riziko zpoždění nebo odmítnutí žádosti.

Podání žádosti na místním úřadu

Po sestavení a složení žádosti o povolení kácení dřevin následuje důležitý krok – podání této žádosti místním úřadům. Způsob, jakým podáte žádost, může ovlivnit, jak rychle a hladce bude vaše žádost zpracována.

Prvním krokem při podání žádosti je kontaktovat místní úřady, které mají pravomoc vydávat povolení kácení dřevin. Zjistěte, který úřad je příslušný pro váš region a zjistěte, jaké jsou jejich požadavky na podání žádosti. Zeptejte se místních úřadů na termíny pro podání žádosti a na případné poplatky spojené s procesem zpracování žádosti. Ověření těchto informací vám umožní plánovat podání žádosti tak, aby jste nezmeškali žádné důležité lhůty a abyste zajistili úhradu případných poplatků. Většina místních úřadů umožňuje podání žádosti buď osobně na jejich úřadech, nebo elektronicky prostřednictvím online portálu. Zvolte tu metodu, která vám nejvíce vyhovuje a která je v souladu s požadavky místních úřadů.

Při podání žádosti ujistěte se, že připojíte všechny potřebné dokumenty, které jste shromáždili a sestavili v rámci předchozích kroků. Tím se zajistí, že místní úřady budou mít veškeré informace, které potřebují k posouzení vaší žádosti. Po podání žádosti získáte potvrzení od místních úřadů, které může sloužit jako důkaz o tom, že žádost byla úspěšně doručena. Toto potvrzení uchovávejte pro případné budoucí komunikace s úřady.

Naše osobní zkušenosti s konzultací u profesionála a jeho pomocí při získání povolení na kácení dřevin

„Byla to pro mě velká úleva, že jsem se rozhodl konzultovat s profesionálem ohledně povolení na kácení dřevin. Jeho znalost, zkušenosti a ochota mi poskytnout podrobný plán a usměrnění v celém procesu přípravy žádosti byly nepostradatelné. Díky jeho pomoci jsem se vyhnul zbytečným komplikacím a získal povolení rychle a bez problémů.“

Praktický video-návod, který Vás celým procesem provede krok po kroku

Nejčastější otázky a naše stručné odpovědi

 • Jaké informace budu potřebovat pro žádost o povolení kácení?
  • Pro žádost budete potřebovat informace o pozemku, důvodu kácení, plánu postupu, ochraně přírody a zvířat, a další relevantní dokumentaci. Také je důležité mít vlastnické listy a pozemkové výpisy.
 • Jak dlouho trvá proces schválení žádosti o povolení kácení?
  • Délka procesu závisí na regionu a složitosti projektu. Může trvat několik týdnů až několik měsíců.
 • Jak mohu zvýšit šance na úspěšné získání povolení?
  • Dodržujte veškeré právní předpisy a pravidla, konzultujte s odborníky a poskytněte všechny požadované informace a dokumentaci. Profesionální přístup k přípravě žádosti je klíčem k úspěchu.
 • Jaký je postup pro podání žádosti o povolení kácení?
  • Nejprve zjistěte příslušné místní úřady a kontaktujte je. Poté sestavte žádost a přiložte veškerou potřebnou dokumentaci. Po podání žádosti čekejte na rozhodnutí úřadů.
 • Jaký je hlavní důvod pro podání žádosti o povolení kácení dřevin?
  • Hlavním důvodem pro podání žádosti je zajištění dodržení zákonů týkajících se kácení dřevin a ochrany přírody. Povolení je nezbytné pro legální a ohleduplné provádění této činnosti.