Svařování autogenem (plamenem) – Praktické rady

Napsal | 29.6.2024

Svařování autogenem, také známé jako svařování plamenem, představuje již poměrně starou techniku spojování kovů, která si zachovává svou relevanci i v dnešní době moderních svařovacích technologií. V tomto článku se zaměříme na principy, postupy a využití svařování autogenem, přičemž se podíváme i na jeho historii a budoucnost v kontextu moderního průmyslu a technologického rozvoje. Naše cesta nás zavede od kořenů této metody až k jejím současným aplikacím a trendům, přičemž se nevyhneme ani otázkám bezpečnosti a údržby, které jsou nezbytné pro úspěšné provádění svařování autogenem.

Co je svařování autogenem?

Svařování autogenem je tradiční technika spojování kovů, která využívá hořlavý plamen a přídavný materiál k tavení okrajových oblastí spojovaných materiálů. Tento proces umožňuje vytvoření pevného a trvanlivého spoje mezi kovy, což je důležité zejména v průmyslové výrobě a konstrukcích.

Základem svařování autogenem je využití hořlavých plynů, jako je acetylen, spolu s kyslíkem k vytvoření hořlavého plamene s vysokou teplotou. Tento plamen je následně aplikován na povrch spojovaných materiálů, kde taje okrajové oblasti a umožňuje jejich spojení. Při svařování autogenem se často používá i přídavný materiál, jako je svařovací drát, který pomáhá posílit spoj a zajistit jeho pevnost a spojení bez propadu materiálu.

Tato technika se vyznačuje svou flexibilitou a širokým spektrem aplikací, což z ní činí oblíbenou volbu pro různé průmyslové odvětví i domácí uživatele. Díky své spolehlivosti a relativní jednoduchosti provádění je svařování autogenem stále často používanou metodou spojování kovů, i přes rozvoj moderních svařovacích technologií.

Souprava autogenní svařovací 0,5-14, U7, acetylen -C2H2 + lahve 10l.

Princip svařování autogenem

Princip svařování autogenem spočívá v využití hořlavých plynů, jako je acetylen, spolu s kyslíkem k vytvoření hořlavého plamene s vysokou teplotou, který je poté aplikován na povrch spojovaných materiálů.

 • Spalování hořlavých plynů: Proces začíná spalováním hořlavého plynu, nejčastěji acetylenu, a kyslíku ve speciálním svařovacím hořáku. Tento proces probíhá za specifických podmínek, které umožňují dosažení potřebné teploty pro tavení kovů.
 • Vytvoření hořlavého plamene: Spalováním hořlavých plynů v hořáku vzniká hořlavý plamen, který má velmi vysokou teplotu (až 3200°C). Tento plamen je následně upravován a směrován dle potřeby pro dosažení optimálních svařovacích podmínek.
 • Aplikace plamene na povrch materiálu: Hořlavý plamen je poté aplikován na povrch spojovaných materiálů, kde dochází k tavení oblastí, které je potřeba spojit nebo zavařit. Do této taveniny, která se nám může i slévat se následně přidává drát jakožto přídavný materiál.
 • Použití přídavného materiálu: Následně do roztavené lázně budeme postupně přidávat drát, který taktéž předehřejeme hořákem, aby veškerý materiál, který se nám bude spojovat byl roztavený a nedošlo k tzv. studenému sváru, který by jednak nebyl pevný a za druhé např. v případě potrubí pro vodu by jím utíkala voda.

Princip svařování autogenem je založen na kombinaci správného poměru hořlavých plynů, přesného nastavení hořáku a zručnosti svářeče. Díky tomu je možné dosáhnout pevných a trvanlivých spojů mezi různými kovy, což je důležité jak pro průmyslovou výrobu, tak i pro domácí opravy a konstrukce.

Řezání autogenem

Řezání plamenem, známé též jako řezání kyslíkem nebo autogenní řezání, představuje metodu tepelného dělení materiálu. Tento proces zahrnuje použití proudu kyslíku k rozdělení materiálu, který je nahřát směsí plynu, často acetylenem a kyslíkem. Alternativně se může použít propan-butan, propan nebo jiné plyny. Technika je obvykle vyhrazena pro řezání silných materiálů s tloušťkou až 300 mm.

Princip řezání plamenem spočívá v ohřátí materiálu směsí plynů na bod hoření, což obvykle dosahuje teploty kolem 1000 stupňů Celsia. Poté, co je puštěn proud řezného kyslíku, dochází k oxidaci materiálu, který je již roztaven a který se začne spalovat v proudu kyslíku. Tento proces způsobí zahřátí dalšího materiálu na teplotu hoření, což způsobí jeho další oxidaci a spalování.

Strojní řezání kyslíkem je alternativní metodou, která se používá především k oddělení svaru. Tento postup se obvykle využívá pouze ve specializovaných svařovnách.

Příprava na svařování autogenem

Před zahájením svařovacího procesu autogenem je důležité provést důkladnou přípravu pracovního prostoru, materiálů a svařovacího vybavení. Správná příprava přispívá k bezpečnosti, efektivitě a kvalitě výsledného spoje. Zde jsou klíčové kroky při přípravě na svařování autogenem:

 • Vyčištění povrchu materiálů: Před svařováním je nezbytné důkladně vyčistit povrch spojovaných materiálů od nečistot, mastnoty, rezavého povlaku a dalších kontaminantů. Čistý povrch zajišťuje lepší přilnavost a kvalitu spoje.
 • Kontrola svařovacího vybavení: Před použitím je důležité zkontrolovat svařovací vybavení, včetně hořáků, hadic, regulátorů tlaku plynu a příslušenství. Ujistěte se, že je vybavení v dobrém stavu a správně funkční.
 • Nastavení svařovacího vybavení: Správně nastavte hořáky a regulátory tlaku plynu podle specifikací výrobce a požadovaných parametrů svařování. Ujistěte se, že jsou správně připojeny hadice a že nejsou žádné úniky plynu.
 • Ochrana očí a těla: Před zahájením svařování si oblékněte ochranné oblečení, včetně odolných rukavic a oděvu s dlouhými rukávy, a použijte ochranné brýle nebo masku, která chrání oči před jiskrami a intenzivním světlem.
 • Zajištění ventilace: Ujistěte se, že pracovní prostor je dobře větraný, aby se minimalizovalo riziko vdechování škodlivých plynů a par. V případě potřeby použijte mechanickou ventilaci nebo pracujte venku.
 • Zajištění bezpečnosti: Seznamte se s bezpečnostními pokyny a postupy pro svařování autogenem a ujistěte se, že jste obeznámeni s použitím hasicího přístroje a evakuačních cest v případě nouze.

Dodržování těchto kroků při přípravě na svařování autogenem je klíčové pro úspěšné a bezpečné provedení svařovacího procesu. Důkladná příprava předem pomáhá minimalizovat rizika a zajistit kvalitní výsledky.

Postup při svařování

Postup svařování autogenem zahrnuje několik důležitých kroků, které je nutné dodržovat pro dosažení kvalitního spoje mezi kovy. Zde je přehled postupu:

 • Příprava pracovního prostoru: Než začnete svařovat, je důležité připravit pracovní prostor. To zahrnuje očištění povrchu materiálů od nečistot, mastnoty nebo rezavého povlaku, které by mohly ovlivnit kvalitu spoje.
 • Nastavení svařovacího vybavení: Následně je nutné správně nastavit svařovací vybavení, včetně svařovacího hořáku a přívodu hořlavých plynů, jako je acetylen a kyslík. Správné nastavení umožní dosažení optimální teploty plamene pro daný typ materiálu.
 • Zapálení plamene: Poté, co je svařovací hořák správně nastaven, dochází k zapálení hořlavého plamene. To se provádí otevřením ventilů na hořáku a zapálením plamene pomocí zápalky. Je důležité postupovat opatrně a dodržovat bezpečnostní pokyny.
 • Regulace teploty a průtoku plynu: Jakmile je plamen zapálen, je nutné provést jemné nastavení teploty a průtoku plynu pomocí ventilů na hořáku. Správná regulace umožní dosažení optimálních svařovacích podmínek pro daný materiál.
 • Aplikace plamene na povrch materiálu: Svařovací plamen je následně přiložen na povrch spojovaných materiálů. Je důležité udržovat stálou vzdálenost mezi plamenem a povrchem materiálu, aby byla zajištěna rovnoměrná distribuce tepla a tání materiálu.
 • Aplikace přídavného materiálu: Nakonec se do svařovaného místa ve většině případech, pokud nejde jen o miniaturní svar, kde se jen lázeň rozleje, přidává roztavený drát. Tento drát je přidáván do taveniny vytvořené plamenem a pomáhá vytvořit, posílit a stabilizovat spoj.

Dodržování správného postupu svařování autogenem je klíčové pro dosažení pevného a trvanlivého spoje mezi kovy. Je důležité mít na paměti bezpečnostní opatření a dodržovat všechny pokyny výrobce svařovacího vybavení.

Výhody a nevýhody svařování autogenem

Svařování autogenem přináší řadu výhod i nevýhod, které je důležité zvážit při rozhodování se pro tuto svařovací metodu.

Výhody:

 • Flexibilita: Svařování autogenem je velmi flexibilní metoda spojování, ale i dělení kovů, která umožňuje pracovat s různými materiály a tloušťkami.
 • Spolehlivost: Při dodržení správných postupů je svařování autogenem spolehlivou metodou, která poskytuje pevné a trvanlivé spoje.
 • Menší šoky pro oči: Na rozdíl od např. svařování Mig/Mag nebo MMA se zde obvykle nepoužívá svářecí kukla, ale brýle, pač zde není vyvíjená taková svařovací teplota a nejsou zde takové teplotní šoky a rázy během několika milisekund pro oči.

Nevýhody:

 • Vyžaduje zručnost: Pro dosažení optimálních výsledků je nutné mít určitou míru zručnosti a zkušeností s prováděním svařování autogenem.
 • Produkce tepla a ohně: Při svařování autogenem dochází k produkci vysokých teplot a otevřeného plamene, což může být nebezpečné a vyžaduje dodržování bezpečnostních opatření.
 • Rychlost: Svařování autogenem je jednou z časově nejnáročnějších metod co se týká svařování oceli.

Aplikace svařování autogenem v praxi

I když se dnes svařování autogenem nepoužívá tak hojně jako dřív a v popředí jsou spíše metody Mig/Mag, Tig, MMA atd. pořád ale má své uplatnění hlavně díky své flexibilitě. Svařování autogenem má široké spektrum aplikací v průmyslovém a domácím prostředí, díky své flexibilitě a spolehlivosti. Zde je přehled některých hlavních oblastí, ve kterých se tato metoda často využívá:

 • Řezání kovů: Jednou z hlavních aplikací svařování autogenem je řezání kovů. Tato technika umožňuje přesné a efektivní řezání kovových plechů, trubek a dalších konstrukcí.
 • Svařování kovů: Svařování autogenem se často využívá pro spojování kovových dílů, konstrukcí a trubek obzvláště. Tato metoda poskytuje pevné a trvanlivé spoje, což je důležité zejména v průmyslové výrobě a opravách.
 • Opravy a údržba: Svařování autogenem je také využíváno pro opravy a údržbu kovových konstrukcí, strojů a zařízení. Tato metoda umožňuje rychlé a efektivní opravy, což snižuje dobu odstávky a náklady na opravy.
 • Výroba nábytku a dekorativních prvků: V domácím prostředí se svařování autogenem často využívá pro výrobu nábytku, dekorativních prvků a uměleckých děl z kovu. Tato metoda umožňuje tvorbu jedinečných a trvanlivých kovových produktů.
 • Stavebnictví: V oblasti stavebnictví se svařování autogenem využívá pro instalaci a opravy kovových konstrukcí, včetně nosných prvků, zábradlí a plotů.
 • Automobilový průmysl: V automobilovém průmyslu se svařování autogenem využívá pro opravy a údržbu karoserií, výfukových systémů a dalších kovových součástí.

Celkově je svařování autogenem využíváno v široké škále odvětví a aplikací díky své flexibilitě, spolehlivosti a relativní nízké nákladové efektivitě.

Bezpečnostní opatření při svařování autogenem

Při provádění svařování autogenem je nezbytné dodržovat důkladná bezpečnostní opatření, aby se minimalizovalo riziko úrazů a nehod. Zde jsou některé klíčové bezpečnostní opatření, která by měla být dodržována:

 • Ochrana očí a obličeje: Během svařování autogenem je důležité nosit ochranné brýle s temnými skly nebo ochranný štít, který chrání oči a obličej před intenzivním světlem a jiskrami.
 • Ochranné oblečení: Svařování autogenem může způsobit vysoké teploty a jiskry, proto je důležité nosit odolné oblečení jako jsou svařovací kalhoty, zástěra nebo blůza, rukavice atd. které chrání před popálením a zářením.
 • Ventilace: Je nutné zajistit dostatečnou ventilaci pracovního prostoru, aby se minimalizovalo riziko vdechování škodlivých plynů a par.
 • Pracovní prostor: Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez jiných nepotřebných hořlavých materiálů nebo látek, které by mohly zvýšit riziko požáru.
 • Zabezpečení láhví s plyny: Láhve s hořlavými plyny, jako je acetylen, kyslík apod. by měly být správně uskladněny a zabezpečeny, aby se minimalizovalo riziko úniku a nehod.
 • Vzdálenost od hořících materiálů: Ujistěte se, že hořící materiály jsou v dostatečné vzdálenosti od pracovního prostoru, aby se minimalizovalo riziko požáru a úrazu.

Dodržování těchto bezpečnostních opatření je klíčové pro ochranu pracovníků a minimalizaci rizika nehod při provádění svařování autogenem. Před zahájením jakéhokoli svařovacího projektu je důležité prověřit a dodržovat veškerá bezpečnostní pravidla a postupy.

Ukázka svařování autogenem.

Naše osobní zkušenosti se svařováním autogenem

„Svařování autogenem je pro mě osobně skvělou volbou pro spojování kovů. Jedním z nejvýraznějších pozitivních prvků této metody je flexibilita, kterou nabízí. Bez ohledu na to, zda pracuji s tenkými plechy nebo silnými kovovými konstrukcemi, svařování autogenem mi umožňuje dosáhnout pevných a trvanlivých spojů. Díky vcelku jednoduchému nastavení a spolehlivému výkonu mého svařovacího zařízení mohu rychle dokončit projekty, aniž bych se musel obávat o kompromisy v kvalitě. Celkově vzato, svařování autogenem mi poskytuje spolehlivou a efektivní cestu k dosažení kvalitních svařovaných spojů, a to bez zbytečné složitosti nebo extra vysokých nákladů.“

Videoukázka svařování autogenem tzv. tupých svarů

Časté otázky ohledně svařování autogenem

Je svařování autogenem vhodné pro domácí použití?

 • Ano, svařování autogenem je vhodné pro domácí použití, zejména při opravách ocelových předmětů a konstrukcí.

Jaké jsou hlavní bezpečnostní opatření při svařování autogenem?

 • Mezi hlavní bezpečnostní opatření při svařování autogenem patří ochrana proti popáleninám, poškození zraku, požáru a správná manipulace s plynovými lahvemi.

Jaké materiály lze spojovat pomocí svařování autogenem?

 • Svařování autogenem je vhodné pro spojování různých kovových materiálů, včetně oceli, nerezové oceli a mědi.

Jak se svařování autogenem liší od jiných svařovacích metod?

 • Svařování autogenem se liší od jiných svařovacích metod zejména použitím hořlavého plamene.

Jaké je hlavní využití svařování autogenem v praxi?

 • Svařování autogenem se využívá pro řezání kovů, svařování kovů, opravy a údržbu, výrobu kovového nábytku a dekorativních prvků, ve stavebnictví a v automobilovém průmyslu.